Програма "Леонардо да Винчи" в ПГ по ЖПТ "Христо Смирненски"

Rate this item
(0 votes)

Тема на проекта:
“Повишаване на професионалните компетенции в иновативна производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар“
Идея на проекта:
Усвояване и прилагане на получените професионални знания на учениците  от Професионална гимназия по железопътен транспорт «Христо Смирненски», град Карлово, в реална работна  среда, в други страни от Европа. Дава се възможност за практическо обучение в периода от 13 Април до 4 Май 2013г. в гр.Палермо, Италия и от 23 Юни  до 13 Юли 2013г. в гр. Истанбул, Република Турция.
Участници в проекта:
20 ученици от X, XI и ХІI клас в  ПГ по ЖПТ “Христо Смирненски’’, обучаващи се в следните специалности:
“Осигурителни и комуникационни системи”
“Телекомуникационна техника”
Описание  на проекта:
Придобитите от учениците начални знания, навици и практически  умения по обща и отраслова професионална подготовка да се приложат в реална работна производствена  среда;
Усъвършенстване на практическите знания и умения на учениците;
Работа в екип и самостоятелна  работа;
Справяне в различни ситуации;
Описание на проекта:
Обогатяване с познания за организацията на дейността в производствено предприятие;
Добиване на реална представа за организацията и динамиката на производствените процеси в комуникационната и осигурителната промишленост в друга страна членка на Европейския съюз и бъдеща такава;
Подобряване перспективите и възможностите на учениците за бъдеща интеграция на пазара на труда.
Мобилности:
В рамките на  три седмици (педнадесет работни дни) групите ученици ще:
практикуват в производствени предприятия;
се запознаят с европейските стандарти при изграждане на   електрически  инсталации;
се запознаят с особеностите на обучение в тези страни.
Цели на проекта:
Усъвършенстване на професионалните компетенции на обучението чрез практика в реална работна среда.
Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции чрез пребиваване в чужда езикова среда.
Повишаване на знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава.
Придобиване на европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към европейската общност.
Сертификати:
За проведеното чуждоезиково обучение по английски език /ниво А2 по Европейската езикова рамка/ - издаден от ПГ по ЖПТ
За проведената практика – издаден от  Партньорските организации «SEND Associazione» и «DETVET METEGDER»
За  удостоверяване уменията и компетенциите, придобити от дадено лице по време на период на мобилност в друга европейска държава – ще се издаде  Europass -мобилност сертификат
Финансиране на  проекта от ЕС:
Бюджет на проекта: 46554,00 €
Финансират се:
Издръжка на участниците
Пътни разходи
Управление и мониторинг
Подготовка на участниците
Етапи на проекта:
Подготвителен – избор на екип и ползватели, определяне на организация и провеждане на  чуждоезиково обучение.
Организация на пътуването:
от 13 Април до 4 Май, 2013 г. в гр. Палермо, Италия.
от 23 Юни до 13 Юли, 2013г.  в гр.Истанбул, Турция
Заключителен етап – финализиране на проекта.

Read 3019 times Last modified on Tuesday, 17 December 2013 18:36