Секторна програма "Леонардо да Винчи"

Rate this item
(0 votes)

Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

Цели

    * Да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие;
    * Да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение;
    * Да повишава атрактивността на професионалното образование и обучениe и да насърчава мобилността на работодатели и работещи.

Оперативни цели

    * Да подобри качеството и да повиши мобилността на лица от началното и продължаващото професионално обучение, с което работните места в предприятията да нараснат с поне 80 000 на година до края на Програмата "Учене през целия живот";
    * Да увеличи качеството и обема на сътрудничество между институциите и организациите, предоставящи възможности за обучение, и предприятията, социалните партньори и съответните органи в цяла Европа;
    * Да подпомага развитието на иновативни практики в сферата на професионалното образование и обучение и пренасянето им от страните участнички към други страни;
    * Да подобри прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите, включително и тези, придобити чрез неформално и извън-формално обучение;
    * Да насърчава изучаването на чужди езици;
    * Да подпомага развитието на иновативни пособия, услуги, методологии и практики за учене през целия живот, базирани на информационните и комуникационни технологии.

Целеви групи

    * Лица от всички нива на професионалното образование и обучение;
    * Лица на пазара на труда;
    * Институции и организации, предоставящи възможности за обучение в сферите, приоритетни за програма “Леонардо да Винчи”;
    * Учители, обучители и друг персонал от тези организации;
    * Асоциации на обучаеми, родители и учители в сферата на професионалното обучение;
    * Предприятия, социални партньори и други представители на бизнеса, включително търговски и промишлени палати, занаятчийски организации;
    * Институции предоставящи професионално консултиране, ориентиране и информация относно учене през целия живот;
    * Институции, отговорни за изготвянето на политики за професионално обучение в контекста на учене през целия живот на местно, регионално и национално ниво;
    * Изследователски центрове, работещи по проблемите на ученето през целия живот;
    * Висши учебни заведения;
    * Организации с идеална цел, доброволчески институции, НПО.

Read 3515 times