Етапи на подготовка

Етапи на подготовка (4)

Проект „Повишаване на професионалните компетенции в иновативна  производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар”
2012-1-BG1-LEO01-06856               

 
На 1 Март 2013г. приключи езиковата подготовка на учениците от ПГ по ЖПТ „Хр.Смирненски“, които са кандидатствали за участие по проект „Повишаване на професионалните компетенции в иновативна  производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар”.
След успешно положен изпит по Английски език, ниво А2 - развитие на комуникативните умения, усвояване на специализирана технология в областта на електрониката и по-конкретно телекомуникациите, учениците получиха сертификати, удостоверяващи придобитите знания и умения по езика, формираха комуникативни навици и умения, необходими за всекидневното им и професионално общуване.
На учениците предстои Професионална и педагогическа подготовка с продължителност 20 учебни часа. Тя включва запознаване с апаратурата,елементите и техническите средствата, с които ще се работи във фирмите в Италия, работа в екип, умения за адаптация в непозната среда. Обучението ще се проведе от г-н Гани Салчев – старши учител по специални предмети телекомуникации.

Sunday, 15 December 2013 17:14

Езикова подготовка

Written by

През месец ноември стартира езиковата подготовка на учениците от ПГ по ЖПТ „Хр.Смирненски“, които ще проведат триседмичната си производствена практика (03.04.-04.05.2013г.) в гр.Палермо, Италия и (23.06.2013 -  13.072013) в гр.Истанбул, Турция по проект „Повишаване на професионалните компетенции в иновативна  производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар”. Той се реализира по програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Дейност "Мобилност".
Обучението на 45-мата ученика от ПГ по ЖПТ „Хр.Смирненски“ - Карлово, избрани на първи етап от подбора на ползватели, включва изучаване на английски език, ниво А2 - развитие на комуникативните умения, усвояване на специализирана технология в областта на електрониката и по-конкретно телекомуникациите.
Курсът се провежда в рамките на 100 учебни часа от учители преподаващи в нашето училище и ще завърши на 01.03.2013г. с изходящ тест. На издържалите ще бъде издаден сертификат за успешно проведена езикова подготовка и ще бъдат класирани на втори етап .

Sunday, 15 December 2013 17:12

Първи етап

Written by

Първи етап на класираните в подбора за ползватели по Проект 2012-1BG1-LEO01-06856 „Повишаване на професионалните компетенции в иновативна  производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар”
по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", финансиран с подкрепата на Европейската комисия
След направеното класиране по низходящ ред комисията избра 45 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).

Sunday, 15 December 2013 17:10

Покана

Written by

ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ по проект 2012-1-BG1-LEO001-06856
мярка „Мобилност”  програма „Леонардо да Винчи”
Програма „Учене през целия живот”


Тема: „Повишаване на професионалните компетенции в иновативна  производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар”

Проектът е насочен към професионално обучение на 20 ученици(ползватели), от ПГ по ЖПТ „Хр.Смирненски” – Карлово. Проектът има за цел усъвършенстване на практическите умения и езикови компетенции за постигане на по-добро качество на професионалното обучение.Проектът ще се реализира от юни 2012г. до ноември 2013г. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в периода 30 март – 21 април 2013г. в Association of Development Vocational/Technical Education and Training, Турция и Centre for Creative Development “Danilo Dolci”, Италия.
Право на участие имат всички ученици от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас (на възраст от 16 до 19 години) от специалности „Осигурителни и комуникационни системи” и „Телекомуникационни системи в жп инфраструктура” от професионална гимназия по железопътен транспорт „Христо Смирненски”, които отговарят на следните условия:
•    Имат среден успех от предходната година 2011/2012 – най-малко добър(3.50);
•    Не са наказвани на Педагогически съвет за учебната 2011/2012;
•    Не са участвали в проект за практика, финансиран от програма „Леонардо да Винчи” по мярка мобилност.
       Желаещите да се включат трябва да подадат заявление с мотивационно писмо.Подбора ще се извърши въз основа на успеха по:
•    Английски език от предходнaтa годинa;
•    Тест по английски език;
•    Тест за професионална подготовка;
•    Интервю за оценка на:
-комуникативни умения;
-личностни качества;
-мотивация за участие в проекта.