Партньори

Партньори (2)

Wednesday, 18 December 2013 16:34

DETVET METEGDER

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО / ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ( METEGDER )

Асоциация DETVET е създадена в Истанбул като организация за подкрепа , с цел развитие на професионалното / техническо образование и обучение в Турция. Организацията разполага със стотици членове с опит в различни области : университети , професионални училища, училища за хора със специални нужди , частни и обществени сектори. За постигане на основната цел, посочена по-горе
Асоциация DETVET извършва следните дейности:осъществяване на изследователски дейности относно подобряване качеството и количеството на професионалното образование и обучение.

Организиране на конференции , семинари и курсове  за обмен на становища , съвети и идеи от известни академици относно професионалното образование и обучение.
Издателска дейност, списания, книги и друг вид писмени документи, предоставящи голямо разнообразие от информация за ПОО.

Подготовка и изпълнение на национални и международни проекти  с цел сравнение на националната система за професионално образование и обучение и нейните практики, със системите за ПОО на други страни и ако е възможно приемственост на най-добрите практики от други по-развити страни. Организиране на учебни посещения и на посещения свързани с друг вид дейности .

Като неправителствена организация Асоциация DETVET предлага широко сътрудничество с частния сектор и държавните институции. Ако е необходимо , DETVET осъществява своите дейности в сътрудничество с тези партньори. Според Асоциация DETVET  съвети към учащи, които са на път да решат каква професия да изберат имат жизнено важно значение , защото ако учащите изберат професии, за които нямат достатъчно информация скоро след това ще се откажат от избраната професия. Това струва на правителството твърде много. Като координатор на този проект, Асоциация DETVET ще осъществи своя принос в тясно сътрудничество със заинтересованите страни .

DETVET Асоциация има много членове от различни образователни институции: от университетско ниво до ниво професионално училище. Нейните членове работят в различни професионални училища в Истанбул. Някои от тези членове работят като експерти в  училища със специални образователни потребности .

Wednesday, 18 December 2013 16:33

SEND ASSOCIAZIONE

Written by

SEND  ASSOCIAZIONE е организация с нестопанска цел, предлагаща поддръжка  при изготвяне на проекти в социалната сфера на Национално и Европейско ниво. SEND работи с Международна Мобилност като координатор или посредническа организация, предлагаща обучения:
•    в чужбина за италиански граждани ( учебни посещения , обмен на проекти за мобилност )
•    в Сицилия за граждани , идващи от всички европейски страни (хостинг на проекти за мобилност ) .
 Нашата организация подкрепя различни частни и публични институции в областта на местното и социално развитие, образование и професионално обучение .

Една ефективна система за управление на проекти изисква ефективно вземане на решения , оперативна и вътрешна комуникация , развитие на добре разработени структури , графици , ефективно административно и финансово управление. На всички гореспоменати елементи е дадена определена тежест  , за да се изпълнят всички взискателни и амбициозни задачи, описани по-горе. Това е основната причина, поради която всяко партньорство се нуждае от активна подкрепа за координация на проекта. Нашата роля в рамките на проекта е тази на ОСНОВЕН КОНТАКТ ЗА ПАРТНЬОРСТВО.

   Управление на финансови аспекти
    Подкрепа при разработка на работен план (времеви  план на задачите , критични задачи )
    Подкрепа при срещи на партньорите (подготовка , програма, подкрепа по време на събитията)
    Основен контакт по време на логистичната организация на  дейностите за мобилност на проекта ( входяща / изходяща информация )
    Координиране на европейските сертификати - EUROPASS МОБИЛНОСТ
    План за разпространение и стратегия на свързване