Програма Леонардо

Програма Леонардо (4)

Тема на проекта:
“Повишаване на професионалните компетенции в иновативна производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар“
Идея на проекта:
Усвояване и прилагане на получените професионални знания на учениците  от Професионална гимназия по железопътен транспорт «Христо Смирненски», град Карлово, в реална работна  среда, в други страни от Европа. Дава се възможност за практическо обучение в периода от 13 Април до 4 Май 2013г. в гр.Палермо, Италия и от 23 Юни  до 13 Юли 2013г. в гр. Истанбул, Република Турция.
Участници в проекта:
20 ученици от X, XI и ХІI клас в  ПГ по ЖПТ “Христо Смирненски’’, обучаващи се в следните специалности:
“Осигурителни и комуникационни системи”
“Телекомуникационна техника”
Описание  на проекта:
Придобитите от учениците начални знания, навици и практически  умения по обща и отраслова професионална подготовка да се приложат в реална работна производствена  среда;
Усъвършенстване на практическите знания и умения на учениците;
Работа в екип и самостоятелна  работа;
Справяне в различни ситуации;
Описание на проекта:
Обогатяване с познания за организацията на дейността в производствено предприятие;
Добиване на реална представа за организацията и динамиката на производствените процеси в комуникационната и осигурителната промишленост в друга страна членка на Европейския съюз и бъдеща такава;
Подобряване перспективите и възможностите на учениците за бъдеща интеграция на пазара на труда.
Мобилности:
В рамките на  три седмици (педнадесет работни дни) групите ученици ще:
практикуват в производствени предприятия;
се запознаят с европейските стандарти при изграждане на   електрически  инсталации;
се запознаят с особеностите на обучение в тези страни.
Цели на проекта:
Усъвършенстване на професионалните компетенции на обучението чрез практика в реална работна среда.
Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции чрез пребиваване в чужда езикова среда.
Повишаване на знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава.
Придобиване на европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към европейската общност.
Сертификати:
За проведеното чуждоезиково обучение по английски език /ниво А2 по Европейската езикова рамка/ - издаден от ПГ по ЖПТ
За проведената практика – издаден от  Партньорските организации «SEND Associazione» и «DETVET METEGDER»
За  удостоверяване уменията и компетенциите, придобити от дадено лице по време на период на мобилност в друга европейска държава – ще се издаде  Europass -мобилност сертификат
Финансиране на  проекта от ЕС:
Бюджет на проекта: 46554,00 €
Финансират се:
Издръжка на участниците
Пътни разходи
Управление и мониторинг
Подготовка на участниците
Етапи на проекта:
Подготвителен – избор на екип и ползватели, определяне на организация и провеждане на  чуждоезиково обучение.
Организация на пътуването:
от 13 Април до 4 Май, 2013 г. в гр. Палермо, Италия.
от 23 Юни до 13 Юли, 2013г.  в гр.Истанбул, Турция
Заключителен етап – финализиране на проекта.

Центърът за развитие на човешките ресурси е създаден през 1999г. като пълноправно юридическо лице на основание чл. 10, ал. 5 във връзка с чл. 33 а, ал. 1, т. 3 от Закона за народната просвета, със седалище София 1000, община "Средец", ул. „Граф Игнатиев" 15. Центърът се отчита пред националните власти.

Центърът за развитие на човешките ресурси организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и с други институции, юридически и физически лица.

Центърът за развитие на човешките ресурси е координиращ орган в България по Програма "Учене през целия живот" на Европейския съюз и работи по проекти в областта на образованието, професионалното обучение и пазара на труда. Центърът организира работата по подбора, оценяването, финансирането и мониторинга на проектите по Програма "Учене през целия живот" и извършва консултантска дейност по проектите на тази програма.
Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

Цели

    * Да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие;
    * Да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение;
    * Да повишава атрактивността на професионалното образование и обучениe и да насърчава мобилността на работодатели и работещи.

Оперативни цели

    * Да подобри качеството и да повиши мобилността на лица от началното и продължаващото професионално обучение, с което работните места в предприятията да нараснат с поне 80 000 на година до края на Програмата "Учене през целия живот";
    * Да увеличи качеството и обема на сътрудничество между институциите и организациите, предоставящи възможности за обучение, и предприятията, социалните партньори и съответните органи в цяла Европа;
    * Да подпомага развитието на иновативни практики в сферата на професионалното образование и обучение и пренасянето им от страните участнички към други страни;
    * Да подобри прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите, включително и тези, придобити чрез неформално и извън-формално обучение;
    * Да насърчава изучаването на чужди езици;
    * Да подпомага развитието на иновативни пособия, услуги, методологии и практики за учене през целия живот, базирани на информационните и комуникационни технологии.

Целеви групи

    * Лица от всички нива на професионалното образование и обучение;
    * Лица на пазара на труда;
    * Институции и организации, предоставящи възможности за обучение в сферите, приоритетни за програма “Леонардо да Винчи”;
    * Учители, обучители и друг персонал от тези организации;
    * Асоциации на обучаеми, родители и учители в сферата на професионалното обучение;
    * Предприятия, социални партньори и други представители на бизнеса, включително търговски и промишлени палати, занаятчийски организации;
    * Институции предоставящи професионално консултиране, ориентиране и информация относно учене през целия живот;
    * Институции, отговорни за изготвянето на политики за професионално обучение в контекста на учене през целия живот на местно, регионално и национално ниво;
    * Изследователски центрове, работещи по проблемите на ученето през целия живот;
    * Висши учебни заведения;
    * Организации с идеална цел, доброволчески институции, НПО.

Европейската комисия обедини своите образователни и обучителни инициативи под една шапка, програмата „Учене през целия живот“ . Тази програма дава възможност на хора в различни етапи от своя житейски път да получат стимулиращи възможности за обучение в цяла Европа. Тя се състои от четири подпрограми:
„Коменски“ (за начално и средно образование),
„Еразъм“ (за висше образование),
„Леонардо да Винчи“ (за професионално образование и обучение) и
„Грюндвиг“ (за обучение на възрастни).

Една хоризонтална програма допълва тези четири подпрограми, за да гарантира, че те постигат оптимални резултати; тя подпомага политическото сътрудничество, езиците, информационните и комуникационните технологии и ефективното разпространение и прилагане на резултатите от проектите. Програмата „Жан Моне“ стимулира преподаването, размисъла и дебата по темите, свързани с процеса на европейската интеграция, във висшите учени заведения по света. Всяка година се публикува обща покана за представяне на предложения, свързана с програмата „Учене през целия живот“.